Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Business Coaching

Hen­ki­lö­koh­tai­nen val­men­nus yrit­tä­jil­le, yri­tys­joh­dol­le ja ura­suun­nit­te­lun tuek­si
Coac­hing pal­ve­lui­taTie­toa minus­ta

Yhteystiedot

+358 45 2275021
tarja.eloranta@taitentyossa.fi

Tarvitsetko tukea kasvattaaksesi liiketoimintaasi tai henkilökohtaiseen kehittymiseen?

Etsit­kö uusia kei­no­ja onnis­tua? Anna minun aut­taa saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si. 

Yrittäjille

Liiketoiminnan kasvattaminen, johtaminen, vuorovaikutuksen parantaminen, ajanhallinta

 

Yritysjohdolle

Strategiatyö, liiketoiminnan kehittäminen, tavoitteiden saavuttaminen, henkilökohtainen kehittyminen, ajanhallinta

 

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu, henkilökohtainen kehittyminen, oman markkina-arvon kehittäminen

Etsit­kö uut­ta uraa, mikä suun­ta­si voi­si olla, mah­dol­li­nen esi­mies­työ, eri ammat­ti, opis­ke­lu?

Mit­kä ovat vah­vuu­te­si, mis­sä olet hyvä?

Kir­kas­te­taan tavoit­tei­ta­si ja luo­daan yhdes­sä sinul­le pol­ku koh­ti uut­ta tai uudis­tu­mis­ta.

Aina kun kans­sa­si kes­kus­te­len, aja­tuk­se­ni sel­kiy­ty­vät ja tie­dän miten ede­tä.”

” Todel­la hyö­dyl­lis­tä pei­la­ta omia aja­tuk­sia ulko­puo­li­sen ammat­ti­lai­sen kans­sa”

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä Business coaching on?
Coac­hing on val­men­nus­ta, joka täh­tää val­men­net­ta­van poten­ti­aa­lin mak­si­moin­tiin ja perus­tuu luot­ta­muk­sel­li­seen yhteis­työ­hön. Coach aut­taa asia­kas­ta tie­dos­ta­maan omia vah­vuuk­si­aan ja toteut­ta­maan tavoit­tei­taan.

Usein fokuk­ses­sa on amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen tai  lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen. Ihmi­nen on kui­ten­kin koko­nai­suus, joten myös hen­ki­lö­koh­tai­nen elä­mä, tasa­pai­non löy­tä­mi­nen voi olla aihee­na. Tär­kein­tä on löy­tää uusia näkö­kul­mia ja kei­no­ja onnis­tua, usein kokei­lun kaut­ta.

Val­men­nus­suh­de on eteen­päin suun­tau­tu­va pro­ses­si, jos­sa coach aut­taa val­men­net­ta­vaa saa­vut­ta­maan mää­ri­tel­lyt tavoit­teet. Coach ei neu­vo, mitä asiak­kaan tulee teh­dä, vaan tukee ja haas­taa hän­tä itse löy­tä­mään par­haat ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­vat kuhun­kin tilan­tee­seen. Coach luot­taa sii­hen, että val­men­net­ta­vas­sa itses­sään löy­ty­vät par­haat vas­tauk­set ja tar­vit­ta­vat voi­ma­va­rat.

Mene­tel­mä­nä coac­hing on rat­kai­su­kes­kei­nen, tulos­o­rien­toi­tu­nut ja sys­te­maat­ti­nen vuo­ro­vai­ku­tus­suh­de, jon­ka taus­tal­la vai­kut­ta­vat lukui­sat tie­tee­na­lat ja teo­riat, kuten kog­ni­tii­vi­nen ja posi­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia, aikuis­kas­va­tus­tie­de, sys­tee­mi­teo­ria, neu­ro­tie­de, joh­ta­mis­tie­teet ja urhei­lu­val­men­nus.

Val­men­nuk­ses­sa kes­ki­ty­tään heik­kouk­sien kor­jaa­mi­sen sijas­ta vah­vuuk­siin ja nii­den kehit­tä­mi­seen. Todel­li­nen suo­ri­tus­ky­ky syn­tyy juu­ri vah­vuuk­sien joh­ta­mi­ses­ta. Coach osaa ava­ta val­men­net­ta­van näkö­kul­maa totu­tun yli. Hän kysee­na­lais­taa rajoit­ta­via usko­muk­sia ja aut­taa näke­mään uusia mah­dol­li­suuk­sia. Coac­hin­gin yti­mes­sä on aja­tus ihmi­sen kas­vus­ta ja kehit­ty­mi­ses­tä hänen oman moti­vaa­tion­sa suun­tai­ses­ti.

Läh­de : BCI Busi­ness coac­hing ins­ti­tuut­ti

Mistä tiedän, että business coaching on oikea tapa minulle?
Jos haet hen­ki­lö­koh­tais­ta kehit­ty­mis­tä, uudis­tu­mis­ta tai tulok­siin pää­se­mis­tä coac­hin tuke­ma­na, se on oikea vaih­toeh­to sinul­le. Coach haas­taa sinua löy­tä­mään uusia näkö­kul­mia ja aja­tuk­sia, pää­se­mään irti tur­his­ta usko­muk­sis­ta ja paran­ta­maan hen­kis­tä hyvin­voin­tia­si. Jos kui­ten­kin haet enem­män tie­dol­lis­ta kou­lu­tus­ta tai val­mii­ta vas­tauk­sia, voi men­to­roin­ti tai alan kou­lu­tus olla sinul­le oikea vaih­toeh­to.
Miten business coaching eroaa mentoroinnista tai työnohjauksesta?
Työ­noh­jauk­ses­sa käsi­tel­lään enem­män tätä het­keä tai juu­ri tapah­tu­nut­ta. Men­to­roin­nis­sa taas koke­mus­ta jakaa men­to­ri akto­ril­le eli autet­ta­val­le. Coac­hin tie­tä­mys aihea­lu­ees­ta ei ole olen­nais­ta. Käsi­tel­tä­vät aiheet liit­ty­vät enem­män tule­vai­suu­teen ja omien tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen. Toki coac­hil­la voi olla koke­mus­ta sinua mie­ti­tyt­tä­vis­tä aiheis­ta.
voinko osallistua business coachingiin vain kerran?
Coac­hing on yleen­sä pidem­pi, mie­lel­lään n 4 kuu­kau­den mit­tai­nen pro­ses­si. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la tutus­tu­taan ja var­mis­te­taan sovel­tu­mi­nen sekä sovi­taan peli­sään­nöis­tä. Kehit­ty­mi­nen on aina pro­ses­si, jos­sa yksi askel ker­ral­laan kul­je­taan koh­ti tavoi­tet­ta. Coach voi antaa väli­teh­tä­viä tai coac­hat­ta­va voi kokeil­la jotain uut­ta toi­min­ta­ta­paa, jon­ka onnis­tu­mis­ta seu­ra­taan mat­kan var­rel­la.
entä jos en ole tyytyväinen?
Ota asia roh­keas­ti esil­le coac­hin kans­sa. Sovi­taan toi­veis­ta­si ja odo­tuk­sis­ta­si coac­hing pro­ses­sil­le ensim­mäi­ses­sä tapaa­mi­ses­sa. Coac­hil­le on tär­ke­ää, että val­men­nus on sinul­le hyö­dyl­lis­tä ja vai­kut­ta­vaa. Muis­ta kui­ten­kin, että sinun itse tulee sitou­tua uudis­tu­maan ja kehit­ty­mään. Se on vii­me kädes­sä kiin­ni sinus­ta itses­tä­si.

Coach on sitou­tu­nut myös kan­sain­vä­li­sen coac­hing yhdis­tyk­sen sään­töi­hin ja eet­ti­siin ohjei­siin. (ICF) Coach on myös ser­ti­fioi­tu­nut busi­ness coacn (ACC).

Yhteystiedot

Puhelin

+358 45 227 5021

Sähköposti

tarja.eloranta@taitentyossa.fi

Osoite

Rako­val­kean­tie 13 B A, 00670 Hel­sin­ki, Fin­land