Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Vuorovaikutusvalmennus

Yhdessä — Vuorovaikutuksella tuloksiin!

DiSC-vuo­ro­vai­ku­tus­val­men­nus on juu­ri oikea val­men­nus sinul­le, joka haluat ymmär­tää parem­min omaa luon­tais­ta toi­min­taa­si ja samal­la oppia ymmär­tä­mään mui­den toi­min­taa ja reak­tioi­ta sinun toi­min­taa­si.

Val­men­nuk­ses­sa vas­taat kyse­lyyn, jos­ta muo­dos­te­taan sinun oma hen­ki­lö­koh­tai­nen pro­fii­li. Opit hyö­dyn­tä­mään sitä moni­puo­li­ses­ti ja ymmär­tä­mään parem­min omia reak­tioi­ta­si ja miten voi­sit vie­lä parem­min tul­la jut­tuun mui­den kans­sa.

Olem­me kaik­ki eri­lai­sia ja eri­lai­suu­tem­me näkyy monel­la eri taval­la. Toi­set ovat innos­tu­vat uusis­ta ideois­ta ja ovat nopei­ta pää­tök­sen teos­sa, osa halu­aa har­ki­ta pää­tös­tään tark­kaan ja ehkä halu­aa fak­taa ja tark­kaa tie­toa pää­tök­sen tuek­si. Toi­set halua­vat teh­dä töi­tä itse­näi­ses­ti mie­luum­min kuin ryh­mäs­sä, toi­sil­le taas ryh­män voi­ma antaa ener­gi­aa työ­hön.

Val­men­nus aut­taa sinua mukaut­ta­maan omaa toi­min­taa­si koh­da­tes­sa­si eri­lai­sia ihmi­siä ja sitä kaut­ta pys­tyt paran­ta­maan myyn­tiä­si, tulok­sia­si, asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä, hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syyt­tä, ryh­män toi­mi­vuut­ta jne. Sopii erit­täin hyvin myös urhei­luseu­roil­le, jouk­kueil­le, val­men­ta­jien osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen.

Ryhmävalmennus sisältää:

 • Verk­ko­val­men­nus, sisäl­täen mm. videoi­ta, etu­kä­teis­teh­tä­viä ja val­men­nuk­sen jäl­keen teh­tä­viä har­joi­tuk­sia
 • Ennak­koon täy­tet­tä­vä hen­ki­lö­koh­tai­nen kyse­ly ja hen­ki­lö­koh­tai­nen DISC-työyh­tei­sö­pro­fii­li
 • Vuo­ro­vai­ku­tus — työ­kir­ja
 • Ryh­mä­val­men­nus 1 päi­vä sisäl­täen pal­jon oppia ja har­joit­tei­ta, saat ryh­män tuel­la ideoi­ta ja vink­ke­jä onnis­tu­nei­siin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin
 • Mak­sul­li­se­na lisä­pal­ve­lu­na sinul­la on mah­dol­li­suus vara­ta aika val­men­nuk­sen jäl­keen hen­ki­lö­koh­tai­seen coac­hing­het­keen sky­pel­lä
 • Tilaa val­men­nus tii­mil­le­si.

Tar­kem­paa tie­toa DISC-tut­ki­muk­ses­ta. http://www.everythingdisc.co.uk/DiSC-Research.aspx

 

Osallistu vuorovaikutus-valmennukseen verkossa

 • Saat käyt­töö­si verk­ko­val­men­nus­ma­te­ri­aa­lia, sisäl­täen eri­lai­sia har­joit­tei­ta
 • Val­men­nuk­ses­sa kyse­lyn kaut­ta muo­dos­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen DISC-työyh­tei­sö­pro­fii­li käyt­töö­si, arvo 170 euroa
 • Vuo­ro­vai­ku­tus työs­sä — työ­kir­ja
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen coaching/valmennustapaaminen puhelimitse/skypellä 1 tun­ti

Valmennuksessa opit

 • itses­tä­si ja samal­la mukaut­ta­maan omaa toi­min­taa­si eri­lais­ten ihmis­ten mukaan
 • opit hyö­dyn­tä­mään oppe­ja työyh­tei­sö­tai­dois­sa, asia­kas­koh­taa­mi­ses­sa ja myyn­nis­sä

Valmennuksen tavoitteena on

ymmär­tää oman toi­min­nan vai­ku­tus mui­hin ja hyö­dyn­tää tätä tie­toa omaan toi­min­taan työyh­tei­sös­sä ja asiak­kaan kans­sa. Siten on mah­dol­lis­ta paran­taa sekä työ­tyy­ty­väi­syyt­tä että asia­kas­ko­ke­mus­ta ja tulok­sia. 

Ohjel­man osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajat­tu.

DISC-Työyh­tei­sö­pro­fii­li