Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Tulevaisuuden Tiimi ‑kehitysohjelma

Vah­vis­ta tii­mi­si luot­ta­mus­ta, konflik­tien käsit­te­lyä, sitou­tu­mis­ta ja tulok­sia. Täl­lä on suo­ra vai­ku­tus työn mer­ki­tyk­seen, hyvin­voin­tiin ja itseoh­jau­tu­vuu­teen

Usein tiimillä/johtoryhmällä/joukkueella voi olla viisi erilaista häiriötä toiminnassa, jotka estävät tiimin toimimasta parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä ovat luottamus, konfliktit, sitoutuminen, tilivelvollisuus ja tulokset. 

Täs­sä kehi­tys­oh­jel­mas­sa koko tii­mi osal­lis­tuu kehi­tys­oh­jel­maan, jos­sa tavoit­tee­na ja tulok­se­na on vuo­ro­vai­kut­tei­sem­pi, avoi­mem­pi, sitou­tu­neem­pi ja tavoit­teel­li­sem­pi, itseoh­jau­tu­vam­pi tii­mi. 

Ohjel­ma sisäl­tää nyky­ti­lan­teen mit­tauk­sen, kehi­tys­pro­ses­sin sekä tulos­ten mit­taa­mi­sen noin kol­men kuu­kau­den kulut­tua kehi­tys­oh­jel­man jäl­keen. 

Ohjel­mal­la on tut­ki­tus­ti ollut todel­li­sia vai­ku­tuk­sia tii­min toi­min­taan ja perus­tuu Pat­rick Lencio­nin pit­kään uraan joh­to­ryh­mien kehit­tä­jä­nä. Hänen menes­tys­kir­jan­sa The Five Beha­viours of a Cohe­si­ve Team on herät­tä­nyt Suo­mes­sa­kin val­ta­vaa mie­len­kiin­toa. 

Läh­de tii­mi­si kans­sa tär­keäl­le mat­kal­le kehit­ty­mään!

Luot­ta­mus on perus­ta kai­kel­le ihmis­ten väli­sel­le yhteis­työl­le.

Täs­sä koh­taa luot­ta­muk­sel­la tar­koi­te­taan eri­tyi­ses­ti itsen­sä altis­ta­mis­ta haa­voit­tu­vuu­del­le. Voi luot­taa sii­hen, ettei toi­nen vedä mat­toa jal­ko­jen alta, hyväk­si­käy­tä toi­sel­ta saa­tua tie­toa, joka voi­si vahin­goit­taa tois­ta. Tii­mi­läi­set uskal­ta­vat sanoa, jos eivät osaa jotain ja pyy­tä­vät apua. 

Tois­ten eri­lai­suu­den hyväk­sy­mi­nen on myös erit­täin tär­ke­ää. Ymmär­tää toi­sen luon­tais­ta tai­pu­mus­ta toi­mia tie­tyl­lä taval­la. Val­men­nuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään DISC-luo­tais­ta käyt­täy­ty­mis­pro­fii­lia. 

Usein tii­meis­sä ei uskal­le­ta olla eri miel­tä tai kysee­na­lais­taa teh­tä­vä­nä ole­via pää­tök­siä.

Nyky­maa­il­mas­sa tar­vit­sem­me kui­ten­kin jokai­sen osaa­mis­ta ja ideoi­ta käyt­töön, jot­ta voim­me löy­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja tai inno­vaa­tioi­ta.

Konflik­ti voi syn­tyä mones­ta asias­ta. Oman edun tavoit­te­lu, omiin tavoit­tei­siin pyr­ki­mi­nen ohi tii­min tavoit­tei­den on yksi näis­tä. Yhteis­työ sii­lo­jen syn­ty­mi­sen sijaan aut­taa saa­vut­ta­maan yhtei­set tavoit­teet var­mem­min. 

Kun jokai­nen tii­mis­sä voi ker­toa oman mie­li­pi­teen­sä tai rat­kai­sueh­do­tuk­sen­sa ja sitä kuun­nel­laan, sitä arvos­te­taan, on hel­pom­pi sitou­tua yhtei­siin teh­tyi­hin pää­tök­siin, vaik­kei oma ehdo­tus meni­si­kään läpi. 

Kokei­lu­kult­tuu­ria voi­daan näin vah­vis­taa, mokat voi­daan sal­lia työyh­tei­sös­sä, kun­han kaik­ki ovat yrit­tä­neet par­haan­sa. 

Kun yhtei­sis­tä tavoit­teis­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta on sovit­tu, odo­te­taan kaik­kien toi­mi­van sopi­muk­sen mukai­ses­ti. Tii­mi­läi­set ovat tili­vel­voll­li­sia toi­sil­leen ja voi­vat antaa toi­sil­leen suo­raan palau­tet­ta onnis­tu­mi­sis­ta ja teke­mät­tä jät­tä­mi­sis­tä. Mil­lai­nen vai­ku­tus sil­lä on ollut toi­sen työ­hön tai asiak­kai­siin. Tämä edis­tää vah­vas­ti itseoh­jau­tu­vuut­ta orga­ni­saa­tios­sa, kai­ken ei tar­vit­se men­nä esi­mie­hen kaut­ta, jol­loin esi­mie­hel­le jää enem­män aikaa hoi­taa tär­keäm­piä asioi­ta. 

Kun tii­mi on sitou­tu­nut ja pyr­kii yhdes­sä koh­ti tavoi­tet­ta, tulok­set yleen­sä syn­ty­vät hel­pom­min ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä. Sil­loin on aika juh­lia yhdes­sä hyviä saa­vu­tuk­sia. Muis­taen kui­ten­kin vah­vis­taa edel­leen opit­tu­ja asioi­ta ja roh­keas­ti suun­na­ten koh­ti uusia haas­tei­ta. 

Kuun­te­le, mitä Pat­rick Lencio­ni ker­too luot­ta­muk­ses­ta Nor­dic Busi­ness Foru­mis­sa Hel­sin­gis­sä v. 2017.

Ota yhteyttä, kerron sinulle lisää, miten voit rakentaa menestyvän tiimin, samalla parantaa työhyvinvointia ja jaksamista.

Joh­ta­mi­nen ja esi­mies­työ ovat mur­rok­ses­sa, jos­sa hie­rar­ki­nen joh­ta­mi­nen ei ehkä vas­taa tule­vai­suu­den työn­te­ki­jän odo­tuk­sia. Val­men­ta­va esi­mies­työ ja jaet­tu vas­tuu, osal­lis­ta­va joh­ta­mi­nen ovat tule­vai­suu­des­sa yhä arvos­te­tum­pia kei­no­ja joh­taa. Ihmi­set voi­vat kokea mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä, hei­tä kuun­nel­laan ja yhdes­sä löy­de­tään yhä parem­pia kei­no­ja toi­mia muut­tu­vas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Tut­ki­mus­ten mukaan hyväl­lä joh­ta­mi­sel­la ja ihmis­ten osal­lis­ta­mi­sel­la moni­puo­li­ses­ti voi­daan saa­vut­taa mer­kit­tä­vää kil­pai­lue­tua. 

Menestyvän tiimin jäsenet: 

 • Luottavat toisiinsa 

 • Ratkovat konflikteja rakentavasti 

 • Sitoutuvat päätöksiin 

 • Vaativat toisiltaan vastuullisuutta

 • Keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen

Täs­sä kehi­tys­oh­jel­mas­sa koko tii­mi osal­lis­tuu kehi­tys­oh­jel­maan, jos­sa tavoit­tee­na ja tulok­se­na on vuo­ro­vai­kut­tei­sem­pi, avoi­mem­pi, sitou­tu­neem­pi ja tavoit­teel­li­sem­pi, itseoh­jau­tu­vam­pi tii­mi. 

Ohjel­ma sisäl­tää nyky­ti­lan­teen mit­tauk­sen, kehi­tys­pro­ses­sin sekä tulos­ten mit­taa­mi­sen noin kol­men kuu­kau­den kulut­tua kehi­tys­oh­jel­man jäl­keen. 

Ohjel­mal­la on tut­ki­tus­ti ollut todel­li­sia vai­ku­tuk­sia tii­min toi­min­taan ja perus­tuu Pat­rick Lencio­nin tut­ki­muk­seen joh­to­ryh­mien kehit­tä­jä­nä. Hänen menes­tys­kir­jan­sa The Five Beha­viours of a Cohe­si­ve Team on herät­tä­nyt Suo­mes­sa­kin val­ta­vaa mie­len­kiin­toa. 

Läh­de tii­mi­si kans­sa tär­keäl­le mat­kal­le kehit­ty­mään!

Ohjel­man kes­to on noin 3–4 kuu­kaut­ta. 

Ohjelma sisältää: 

 • Etu­kä­teis­suun­nit­te­lu yhdes­sä esi­mie­hen kans­sa
 • Info tii­mil­le
 • Alku­mit­taus verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä vii­des­tä ulot­tu­vuu­des­ta ja sisäl­täen DISC-vuo­ro­vai­ku­tus­pro­fii­lin 
 • Val­mis­tau­tu­mi­nen tule­vaan työ­pa­jaan verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä 
 • Val­men­nus: 1/2 päi­vän työ­pa­ja 
 • Väli­teh­tä­vät 
 • Esi­mie­hel­le ja tii­min vali­tul­le “kap­tee­nil­le” coac­hing ses­sioi­ta mat­kan var­rel­la. 
 • Val­men­nusaa­mu: Onnis­tu­mi­sia ja kehit­ty­mi­sen­paik­ko­ja
 • 3–4 kuu­kau­den kulut­tua uusin­ta­mit­taus — tulok­sien läpi­käyn­ti yhdes­sä, onnis­tu­mis­ten juh­li­mi­nen

Lähde tiimisi kanssa mukaan rakentamaan huipputiimiä!