Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Valmentava johtaminen

Haetteko muutosta yrityksen toimintaan?

Tarvitsetko tukea organisaation muutoksen läpiviemiseen?

Työ­pöy­däl­lä­si voi olla pal­jon asioi­ta juu­ri nyt, pitäi­si olla aikaa ehtiä miet­tiä kun­nol­la, miten voi­si toi­min­taa vie­lä kehit­tää. Aikaa ei tun­nu oikein löy­ty­vän, eikä oikein tie­dä mis­tä aloit­taa. 

Mie­ti­tään sitä yhdes­sä. Voim­me tava­ta, kes­kus­tel­la yhtei­söl­le­si tär­kei­tä asioi­ta. Voin haas­ta­tel­la jouk­ko­ja­si ja mui­ta asian­osal­li­sia. Kar­toi­te­taan toi­min­taym­pä­ris­töä­si ja tavoit­tei­ta­si. Läh­de­tään yhtei­sel­le mat­kal­le. 

 Muu­tos vaa­tii aja­tus­ten sel­kiyt­tä­mis­tä ja suun­nit­te­lua. Muu­tos­ten tulee olla sel­kei­tä ja sys­te­maat­ti­sia.  Jou­kot tar­vi­taan muu­tok­seen mukaan. 

Muu­tos vie aikaa, sik­si askel­ten tulee olla pie­niä, saa­vu­tet­ta­via, onnis­tu­mi­ses­ta toi­seen. 

Ota yhteyt­tä, kes­kus­tel­laan teil­le sopi­vas­ta koko­nai­suu­des­ta tar­kem­min.

Valmentavan johtamisesta hyötyjä sinulle

Uutta: Esimiehen klinikkapäivä 

Sisäl­tää koko päi­vän teho­val­men­nuk­sen esi­mie­hel­le, val­men­ta­ja muka­na esi­mie­hen arjes­sa koko päi­vän. Päi­vä sisäl­tää ennal­ta sovit­tu­jen asioi­den kehit­tä­mis­tä esi­mie­hen toi­vei­den mukaan ja ehdot­to­mal­la luot­ta­muk­sel­la. 

Esi­mer­kik­si päi­vän aika­na toi­min­nan havain­noin­tia, spar­raus­ta, palau­tet­ta, kehit­ty­mis­suun­ni­tel­ma ja toi­men­pi­de-ehdo­tus. Käy­tän­nös­sä esi­mies­työn­har­joit­te­lua arjes­sa. Päi­vä sisäl­tää ennak­ko­haas­tat­te­lun ja esi­mie­hen DISC-joh­ta­juus­pro­fii­lin, hen­ki­lö­koh­tai­sen val­men­nuk­sen ja miten hyö­dyn­tää työs­sä. Valit­tu­jen asioi­den osal­ta tukea. Ilmoit­tau­du val­men­nus­päi­vään yhtey­den­ot­to­pyyn­nöl­läm­me.

Ota itsellesi kanssakulkija, joka tukee sinua ja auttaa sinua löytämään oikeat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.