Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Monis­sa eri­muo­toi­sis­sa tii­meis­sä työs­ken­nel­lee­nä ja joi­ta­kin joh­ta­nee­na par­haat koke­muk­set oli­vat sil­loin, kun tii­mis­sä oli vah­va kes­ki­näi­nen luot­ta­mus jäsen­ten välil­lä. Asiois­ta pys­tyi kes­kus­te­le­maan nii­den omil­la nimil­lään, oli pal­jon avoin­ta kes­kus­te­lua mm. tavoit­teen saa­vut­ta­mi­ses­ta, haas­teis­ta ja onnis­tu­mi­sis­ta. Oli kyse sit­ten asia­kas­ta­paa­mi­sis­ta, tulok­sis­ta tai pro­ses­sien toi­mi­vuu­des­ta.

Emme suin­kaan aina olleet samaa miel­tä asiois­ta, mut­ta kuun­te­lim­me  tois­tem­me mie­li­pi­tei­tä ja pyrit­tiin löy­tä­mään par­haat toi­met käy­tän­töön. Se vaa­ti ideoin­tia ja roh­keut­ta kysee­na­lais­taa. Yhtei­sen poh­din­nan tulok­se­na kokeil­tiin uut­ta asi­aa käy­tän­töön ja löy­det­tiin kai­kil­le hel­pom­pi, suju­vam­pi ja onnis­tu­neem­pi tapa toi­mia.

Meil­lä oli jokai­sel­la myös vas­tuu työs­täm­me ja sen teke­mi­ses­tä, ajal­laan. Autoim­me toi­siam­me tar­vit­taes­sa, jot­ta yhtei­nen tavoit­teem­me saa­vu­te­taan. Huo­ma­sim­me saa­vam­me kii­tos­ta monel­ta tahol­ta ja se ruok­ki edel­leen uusia onnis­tu­mi­sia, joi­ta juh­lit­tiin sit­ten yhdes­sä.

Kos­ka kes­ki­näi­nen luot­ta­mus oli niin vah­vaa, pie­nis­tä kol­huis­ta ei ollut hait­taa. Niis­tä opit­tiin ja taas jat­ket­tiin eteen­päin.

Orga­ni­saa­tio­kul­tuu­ril­la ja tie­to­joh­ta­mi­sel­la (mm. hil­jai­sen tie­don jaka­mi­sel­la, hyö­dyn­tä­mi­sel­lä ja tal­len­ta­mi­sel­la) on tut­ki­mus­ten mukaan mer­kit­tä­vä vai­ku­tus yri­tyk­sen kil­pai­lu­ky­kyyn var­sin­kin aloil­la, joil­la tie­to­pää­oma on yhä suu­rem­pi osa yri­tyk­sen mark­ki­na-arvoa. 

Eikö tänään oli­si aika aloit­taa mat­ka koh­ti parem­paa orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ria?