Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Tietosuojaseloste

1. Rek­ister­in­pitäjä
Nimi: Tai­ten Työs­sä Tmi 
Y‑tun­nus: 2838014–8
Osoi­te: Rako­val­kean­tie 13 B A 
Postinu­mero: 00670
Pos­ti­toimi­paik­ka: HELSINKI
Puhe­lin­nu­mero: 045 2275021
Sähkö­pos­tiosoite: info@taitentyossa.fi

2. Rek­iste­ri­asioi­ta hoita­va hen­ki­lö
Yri­tys: Tai­ten Työs­sä tmi 
Nimi: Tar­ja Elo­ran­ta
Osoi­te: Rako­val­kean­tie 13 B A 
Postinu­mero: 00670
Pos­ti­toimi­paik­ka: HELSINKI
Puhe­lin­nu­mero: 045 2275021
Sähkö­posti: info@taitentyossa.fi

3. Rek­isterin käyt­tö­tarkoi­tus
Kerät­täviä henkilöti­eto­ja käy­te­tään:
Asi­akkaan tun­nistau­tu­miseen ja käyt­töoikeuk­sien hal­lin­taan. Rek­isteröi­tynei­den käyt­täjien tilaus­ten toimit­tamiseen ja asi­akas­suh­teen ylläpi­toon sekä kehit­tämiseen.

4. Rek­isterin tieto­sisältö
Yri­tyk­sen nimi, hen­ki­lön nimi, Y‑Tun­nus, Sähkö­pos­tiosoite, Puhe­lin­nu­mero

5. Sään­nön­mukaiset tietoläh­teet
Rek­isteri­in kerä­tään tieto­ja:
Hen­ki­löl­tä itsel­tään. Vira­nomaisen pitä­mis­tä rek­istereistä lain sal­limis­sa rajois­sa (esim. ytj.fi).

6. Sään­nön­mukaiset tieto­jen luovu­tuk­set ja tieto­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkop­uolelle
Tieto­ja ei luovute­ta yri­tyk­sen ulkop­uolelle.

7. Evästei­den (cook­ies) käyt­tö
Käy­täm­me sivuil­lamme ns. cook­ie-toim­in­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­täjän tie­to­ko­neel­le lähetet­tävä ja siel­lä säi­lytet­tävä tek­sti­tiedos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­­net-sivu­­jen yllä­pi­tä­jän tun­nista­maan usein sivuil­la vierail­e­vat kävi­jät, helpot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mista sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­telmätiedon laa­timisen kävi­jöistä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jatku­vasti paran­ta­maan sivu­jemme sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­täjien tietokonei­ta tai tiedos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asi­akkaillemme kun­kin yksilöi­ty­jen tarpei­den mukai­sia tieto­ja ja palvelui­ta.

Mikä­li sivuil­lamme vierail­e­va käyt­täjä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mainit­tu­ja tieto­ja evästei­den avul­la, useim­mat selain­o­hjel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kaut­ta.
On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tarpeel­lisia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joamiemme palvelu­iden asian­mukaiselle toim­imiselle.

8. Rek­isterin suo­jaus
Tie­dot siir­retään SSL-suo­­ja­tun yhtey­den ylit­se.
Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muuril­la, käyt­täjä­tun­nuksin ja sala­sa­noin.
Tieto­jen käyt­töoikeus on vain niil­lä rek­ister­in­pitäjän palveluk­ses­sa olevil­la henkilöil­lä, jot­ka tarvit­se­vat tieto­ja tehtävis­sään.

9. Tar­kas­­tus- ja kiel­­to-oikeus
Rek­isteröidyl­lä on henkilöti­eto­lain 26–28 §:n mukaises­ti oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja henkilöti­etorek­isteri­in on tal­letet­tu.
Kir­jalli­nen tarkas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää allekir­joitet­tuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle hen­ki­löl­le.
Tarkas­tu­soikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutet­tuna.