Puhelin +358 45 227 5021 info@taitentyossa.fi

Tietoja meistä 

Tietoja minusta: Tarja Eloranta 

 

 

Yrit­tä­jä, Busi­ness Coach, tie­to­joh­ta­mi­sen ja muu­tok­sen kon­sult­ti ja val­men­ta­ja, fasi­li­taat­to­ri

Muu­tos ja uudis­tu­mi­nen ovat mah­dol­li­suus paran­taa kil­pai­lue­tua!  

Pit­kä ja laa­ja koke­mus hen­ki­lös­tön joh­ta­mi­ses­ta, kehit­tä­mi­ses­tä, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nas­ta, val­men­ta­vas­ta esi­mies­työs­tä, tii­mien raken­ta­mi­ses­ta ja myyn­nin joh­ta­mi­ses­ta pörs­siyh­tiös­sä. 

Tie­toa jaka­mal­la, oppi­mal­la toi­sil­tam­me ja luot­taen toi­siim­me pys­tym­me parem­paan ja saam­me aikaan työ­ni­mua.  Jo yli 500 val­men­net­tua asian­tun­ti­jaa ja spar­rat­tua esi­mies­tä. Usei­ta val­men­nuk­sia, kon­sul­toin­tia eri toi­mia­loil­le isois­sa yri­tyk­sis­sä ja yhtei­söis­sä. 

 

DISC- ser­ti­fioi­tu val­men­ta­ja (vuo­ro­vai­ku­tus­pro­fii­li) 

The Five Beha­viours of a Cohe­si­ve Team — ser­ti­fioi­tu val­men­ta­ja (Tii­min tulok­sel­li­suu­den val­men­ta­ja perus­tuen luot­ta­muk­seen, ris­ti­rii­to­jen käsit­te­lyyn, sitou­tu­mi­seen, tili­vel­vol­li­suu­teen ja tulos­ten saavuttamiseen/pohjautuen Pat­rick Lencio­nin oppei­hin)

Ser­ti­fioi­tu Busi­ness Coach, AACBCI — Ins­ti­tuut­ti

APV2 — Arvo­pa­pe­rei­den välit­tä­jä yhdis­tyk­sen tut­kin­to 

Ser­ti­fioi­tu joh­ta­mi­sen tut­kin­to 

Tie­to­joh­ta­mi­sen inno­kas kehit­tä­jä

Mot­to­ni on: Oppia ikä kaik­ki — vah­vuuk­sia hyö­dyn­tä­mäl­lä opim­me toi­sil­tam­me ja onnis­tum­me yhdes­sä!